Hong Kong Attitude

About
Roster
Olleh - Kim Joo-sung
Raison - Jeong Soo-bin
GodKwai - Cheung Ho Wan
MarS - Hsu Chia-Chun
Rokenia - Jun Young-dae
Chillyz - Kong Nok Hin
DinTer - Shiue Hung-Wei
MapleSnow - Yang Yu-Wei
Discussion