Newbee (DOTA)

Updates
About
Roster
kpii - Damien Chok
Kaka - Hu Liangzhi
Sccc - Song Chun
Faith - Zeng Hongda
uuu9 - Xu Han
Discussion