Flash Wolves

About
Roster
Maple - Huang Yi-Tang
NL - Hsiung Wen-An
SwordArt - Hu Shuo-Jie
Karsa - Hung Hau-Hsuan
MMD - Yau Li-Hung
Discussion