Team WE

About
Roster
Conan - Ke Yi
Zero - Yoon Kyung-sup
mrsj - Chen Zhi-Yuan
Mystic - Jin Seong-jun
xiye - Su Han-Wei
WuShuang - Wang Hai-Li
Condi - Xiang Ren-Jie
Aluka - Peng Zhen-Ming
957 - Ke Chang-Yu
Discussion