LGD.Forever Young

About
Roster
Ddc - Leong Fat-meng
Xiao8 - Zhang Ning
Yao - Yao Zhengzheng
Super - Xie Junhao
END - Yang Pu
Discussion