LGD.Forever Young - Dota 2

Updates
About
Roster
Ddc - Leong Fat-meng
Xiao8 - Zhang Ning
Yao - Yao Zhengzheng
Super - Xie Junhao
END - Yang Pu
Discussion