MVP Revolution

About
Roster
Zayac - Bakyt Emilzhanov
Blizzy - Džoni Ri
NapaleoshQa - İlgiz Djunuşaliev
StormC4t- - Duulat Subankulov
Runec - Bektur Kulov
Discussion