iG.Vitality - Dota 2

About
Roster
dogf1ghts - Gao Tianpeng
Yuno - Zhang Chengjun
Sakata - Xu Zichen
InJuly - Yang Xiaodong
super - Su Peng
Discussion